Alians

Kim jesteśmy

Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania) – koordynator
Uniwersytet w Breście (Francja)
Uniwersytet w Kilonii (Niemcy)
Uniwersytet Gdański (Polska)
Uniwersytet w Splicie (Chorwacja)
Uniwersytet Maltański (Malta)

oraz 32 partnerów stowarzyszonych, w tym 8 ośrodków badawczych, 5 przedsiębiorstw, 5 miast i 1 samorząd województwa, 6 podmiotów publicznych, 4 organizacje pozarządowe i non-profit oraz 3 międzynarodowe klastry doskonałości.

Jednoczymy
• 122 832 studentów
• 28 373 alumnów rocznie
• 16 909 pracowników, w tym 10 427 pracowników naukowych
• 68 wydziałów
• 117 instytutów badawczych
• 3 Międzynarodowe Klastry Doskonałości

Nasza wizja przyszłości

Naszą wizją jest stworzenie wyraźnie międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego. Wizja ta jest zakorzeniona w wysokiej jakości i doskonałości edukacji i badań aliansu, a jej celem jest wzmocnienie powiązań między nauczaniem, badaniami, innowacjami i transferem wiedzy. Ujednolicenie mediów i cyfryzacja zmieniły sposób, w jaki pracujemy i żyjemy. Zmiany idące naprzód będą nadal szybkie w świecie ciągłej łączności. W związku z tym, tradycyjne modele szkoleniowe okazują być się niewystarczające. Kluczowe jest zatem rozwijanie u uczniów zarówno myślenia krytycznego, jak i kreatywności. To jest naszą wizją jako konsorcjum: stworzyć warunki, w których student będzie mógł swobodnie i pewnie poruszać się pomiędzy dyscyplinami, językami, krajami, sektorami. Bezproblemowa mobilność transgraniczna i naukowa zapewni znaczny postęp w zakresie jakości, wyników, atrakcyjności i międzynarodowej konkurencyjności. Będziemy pracować nad tym, aby nasz sojusz uniwersytecki stał się wszechświatem możliwości, w którym każdy student będzie wolny, ale jednocześnie prowadzony w poszukiwaniu i rozwijaniu swojej własnej drogi.

Jako sojusz podzielamy zintegrowaną, długoterminową strategię kształcenia, zobowiązaną do oferowania znakomitej edukacji i badań naukowych. SEA-UE zaangażuje się we wspólne wysiłki na rzecz budowania integracyjnej, zrównoważonej i prężnej przyszłości dla ludzi i planety, z konkretnym powołaniem do zajmowania się morzem, które nas łączy. W tej długofalowej wizji zobowiązujemy się do odgrywania wiodącej roli w tworzeniu europejskiego obszaru edukacji, wzmacnianiu europejskiej tożsamości i wartości oraz zapewnieniu międzynarodowej konkurencyjności edukacji i badań związanych z innowacjami i transferem wiedzy. SEA-UE będzie aktywnie wspierać przedsiębiorczość, przejmowanie odpowiedzialności, mentalność, wspierając ekologiczny niebieski wzrost i zrównoważony rozwój. Będziemy rozwijać innowacyjne metody pedagogiczne i promować najnowsze technologie cyfrowe w celu dostarczania treści spersonalizowanych, umożliwienia dzielenia się wiedzą, wspierania umiejętności konkurencyjnych i promowania otwartej nauki. Zaowocuje to dobrymi praktykami, które od samego początku będą uwzględniać zdolności adaptacyjne i elastyczne podejście do różnych obywateli i regionów w Europie i poza nią.

Głównym siłą napędową i łącznikiem tego konsorcjum jest morze. SEA-UE będzie promować doskonałość w badaniach naukowych w celu zdobycia większej wiedzy oraz lepszego zrozumienia środowiska morskiego oraz zarządzania nim. Pomoże to w budowaniu zasobów ludzkich i umiejętności niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rozwijających się sektorów morskich, teraz i w niedalekiej przyszłości. Zapewni udoskonalenie narzędzi i technik służących do pomiaru i przewidywania zjawisk związanych z oceanem i jego wpływem. Zbuduje ramy dla bardziej efektywnego zarządzania oceanami. Umożliwi to społeczeństwom i lokalnym społecznościom osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju oceanów.

Główne cele i działania

• Stworzenie nowych struktur zarządczych i operacyjnych niezbędnych do wspólnego zarządzania SEA-UE.
• Usunięcie akademickich barier w uznawaniu punktów i opracowanie protokołu dla wspólnych programów SEA-UE na wszystkich poziomach kształcenia, prowadzącego do przyznawania wspólnie uznawanych stopni naukowych, począwszy od zagadnień morskich.
• Zwiększenie zarówno wirtualnej/cyfrowej, jak i fizycznej mobilności na 6 uniwersytetach Sojuszu.
• Zwiększenie możliwości nauczania pojedynczych przedmiotów i kursów w języku angielskim, a także przynajmniej w jednym innym języku obcym w całej społeczności SEA-UE.
• Opracowanie i zatwierdzenie długoterminowej, wspólnej strategii w zakresie kształcenia i szkolenia, powiązanej z badaniami i innowacjami oraz ze społeczeństwem.

SEA-EU Factsheet